ദ്രൗപതി മുർമു

 ദ്രൗപതി മുർമു 

  • ഇന്ത്യയുടെ 15-ാം രാഷ്ട്രപതി 
  • രണ്ടാമത്തെ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി.
  • ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആകുന്ന ആദ്യ ഗോത്ര വനിത. 
  • ഒഡീഷയുലെ മയൂർഭഞ് ജില്ലയിലെ ബൈദാപോസി എന്ന ആദിവാസി മേഖലയിൽ ജനനം 
  • ഝാർഖണ്ഡ് മുൻ ഗവർണറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ഝാർഖണ്ഡിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണർ.
  • ഝാർഖണ്ഡിൽ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ഗവർണർ.
  • രാജ്യത്ത് ഗവർണർ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദിവാസി
Draupadi Murmu - President of India 

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ