അക്ഷരങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും

അക്ഷരം

ഉച്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശബ്ദ ഘടകമാണ് അക്ഷരം. (ഉദാഹരണം : ക, ട, പ, മ, ല) ഇത്തരം അക്ഷരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വാക്കുകള്‍. മലയാളത്തില്‍ 51 അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്; 15 സ്വരാക്ഷരങ്ങളും 36 വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളും.

സ്വരാക്ഷരങ്ങള്‍ 

അ, ആ, ഇ , ഈ മുതല്‍ അം, അഃ വരെയുള്ള 15 അക്ഷരങ്ങള്‍ ആണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങള്‍.

ഇതില്‍ 'അ' മുതല്‍ 'ഋ' വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ സമാനാക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നു അറിയപ്പെടുന്നു. 7 സമാനാക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട് . 'എ' മുതല്‍ 'ഔ' വരെയുള്ളവ സന്ധ്യക്ഷരങ്ങള്‍ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 6 സന്ധ്യക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അം ,അഃ എന്നിവയും ചേര്‍ത്ത് ആകെ 15 സ്വരാക്ഷരങ്ങള്‍.

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങള്‍ 

ക മുതല്‍ റ വരെയുള്ള 36 അക്ഷരങ്ങള്‍ ആണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങള്‍. 

ക, ച, ട, ത, പ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു വർഗങ്ങൾ (വര്‍ഗ്ഗാക്ഷരങ്ങള്‍)

അതായത്

ക, ഖ, ഗ ,ഘ , ങ = ഈ നിരയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ ക വര്‍ഗ്ഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു

ച,ഛ,ജ,ഝ,ഞ = ച വര്‍ഗ്ഗം

ട , ഠ, ഡ, ഢ, ണ = ട വര്‍ഗ്ഗം

ത, ഥ, ദ, ധ ,ന = ത വര്‍ഗ്ഗം

പ , ഫ , ബ ,ഭ, മ = പ വര്‍ഗ്ഗം

അങ്ങനെ 25 അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഈ 25 അക്ഷരങ്ങള്‍ വര്‍ഗ്ഗാക്ഷരങ്ങള്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു .

ശേഷിക്കുന്ന 11 അക്ഷരങ്ങളില്‍

യ, ര, ല, വ, ള ,ഴ , റ എന്നീ 7 അക്ഷരങ്ങള്‍ മധ്യമങ്ങള്‍ എന്നും

ശ, ഷ ,സ എന്നീ അക്ഷരങ്ങള്‍ ഊഷ്മാക്കള്‍ എന്നും

ഹ - ഘോഷി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അക്ഷരങ്ങളെ താഴെ പറയും വിധം 7 ആയി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  1. കണ്ഠ്യം - തൊണ്ട ഉപയോഗിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നവ ഉദാ : അ, ആ, ക വര്‍ഗ്ഗം, ഹ
  2. താലവ്യം - അണ്ണാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉദാ : ഇ, ഈ, ച വര്‍ഗ്ഗം, യ, ശ
  3. ഓഷ്ഠ്യം - ചുണ്ട് ഉപയോഗിച് ഉദാ : ഉ, ഊ, പ വര്‍ഗ്ഗം, വ
  4. മൂർദ്ധന്യം - മൂര്‍ദ്ധാവ് ഉപയോഗിച്ച്  ഉദാ : ഋ, ട വര്‍ഗ്ഗം, ര, ഷ, ള, ഴ, റ
  5. ദന്ത്യം - പല്ല് ഉപയോഗിച്ച്  ഉദാ : ത വര്‍ഗ്ഗം, സ
  6. വർത്സ്യം- മൂര്‍ദ്ധന്യത്തിനും ദന്ത്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് നാവ് തട്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നവ  ഉദാ : ല, റ്റ, ന
  7. കണ്ഠോഷ്ഠ്യം - കണ്ഠവും ഓഷ്ഠവും ഉച്ചാരണസ്ഥാനമായി ഉദാ : ഒ, ഓ,ഔ
  8. കണ്ഠതാലവ്യം -  കണ്ഠവും താലുവും ഉച്ചാരണസ്ഥാനമായിവരുന്ന ഉദാ : എ .ഏ . ഐ
PSC Questions about Malayalam Alphabets

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ